Mina bokmärken

Den svenska FaR-modellen fungerar

Mer än hälften följer ordinationen
Fysisk aktivitet har skrivits ut på recept under många år och med goda resultat. De flesta vårdcentraler i landet och även många sjukhus använder idag metoden. I samråd med patienten ges en skriven ordination till egen aktivitet, t ex promenader eller stavgång alternativt till organiserade aktiviteter i friskvårdens regi. Följsamheten till FaR har i svenska studier visat sig vara minst lika god som till farmakologisk behandling. Mer än häften av patienterna följer ordinationen fullt ut och ytterligare ca 20 % ökar den fysiska aktiviteten men inte fullt så mycket som var avsikten med receptet. Hos ca 15 % av patienterna förändras inte aktiviteten alls. En systematisk översikt av nordiska studier av fysisk aktivitet på recept (FaR) med en duration på minst 12 veckor visade utifrån sex studier (5 RCT och en kohortstudie) att FaR som används i hälso-och sjukvården leder till en ökad fysisk aktivitet hos patienter.

Källa:
Kallings LV et al. J Phys Act Health. 2009;6(4):483–92.
Onerup A et al. Br J Sports Med. 2019;53(6):383–8.

Skriv utBokmärk