Mina bokmärken

Dålig kondition orsakar många dödsfall

Långtidsuppföljningar av drygt 40 000 män och 13 000 kvinnor i Dallas, USA, som genomgått en noggrann hälsokontroll inklusive ett konditionstest, visade att nedsatt eller dålig kondition var den faktor som förklarade de flesta dödsfallen. Stapeldiagrammet visar s k ”attributable risk”, vilket innebär att man tar hänsyn till riskfaktorns styrka och hur vanligt förekommande den är i befolkningen. Liknande beräkningar har gjorts även Kina och man ser att snabbt ökande antal dödsfall numera kan förklaras av fysisk inaktivitet.

Källa:
Blair SN. Br J Sports Med. 2009;43(1):1–2.
Xu G et al. PLoS One. 2014;9(10):e109826.

Skriv utBokmärk